Ако сте в България и получавате достъп до нашите издания или услугите, които са предназначени за България, моля прегледайте следната декларация описваща как може да използвате посочените издания и/или други онлайн услуги на DRF, за достъп, преглед и/или ползване на съдържание, което Ви предоставяме на разположение или, чрез тези услуги.
Общи условия
В сила от 01 Април 2021 г.
Добре дошли в мрежата от интерактивни издания и съдържателни услуги, предоставяни от DRF Mediengruppe, неговите филиали или нейните дъщерни уеб издания. Моля, прегледайте внимателно тази декларация, преди да използвате уеб изданията, защото те засягат Вашите права. Използвайки някое от нашите изданията или услуги, се счита, че вие приемате и се съгласявате да бъдете законно обвързани от тях.
Български езек
Достъпът и използването на посочените издания и услуги, както в България, така и в международен план се осигурява от DRF Mediengruppe при следните условия:

1. Използвайки посочените издания и услуги, вие се съгласявате да бъдете обвързани с тези условия, които влизат в сила незабавно при първото ви използване. Ако не сте съгласни да бъдете обвързани с всички следващи условия, моля, не влизайте, не използвайте и / или не допринасяйте за това издание / услуга на DRF Mediengruppe.

2. DRF Mediengruppe може да променя тези условия и затова трябва редовно да ги проверявате. Продължаващото ви използване ще се счита за приемане на актуализираните или изменени условия. Ако не сте съгласни с промените, трябва да спрете да използвате съответното издание или услуга. Ако има някакъв конфликт между тези условия и специфични местни термини, които се появяват другаде в изданията, последният ще има предимство.

Съдържанието на уеб изданията на DRF Mediengruppe е със защитени авторски права по силата на Германското законодателство. Всички права, дори и които не са изрично упоменати тук, са запазени. Забранено е копирането, предаването, разпространението и съхраняването на част или на цялото съдържание в каквато и да е форма без предварителното писмено съгласие на DRF Mediengruppe освен в случаите, когато това не противоречи на изложените тук условия. Научете повече в раздел Интелектуална собственост.

Вие имате право да разглеждате горепосоченото издание на DRF Mediengruppe на своя компютър, както и да отпечатвате извадки от тези страници само за лична употреба, а не за разпространяване, освен ако нямате писменото съгласие на DRF Mediengruppe за това.

Някои индивидуални части в нашите страници могат да бъдат предмет на допълнителни условия, посочени в съответните документи. Позволено е използването съответните и съдържанието в тях за лични, нетърговски цели.

Разрешава се огласяването на съобщенията за пресата и на други документи, класифицирани като публични, в средствата за масова информация, ако е цитиран източникът.

НИКАКВА ГАРАНЦИЯ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, ПРЯКА ИЛИ КОСВЕНА, ВКЛЮЧВАЩА, НО НЕ ОГРАНИЧЕНА ДО ГАРАНЦИИ ЗА ПРАВАТА ИЛИ ТЯХНАТА НЕНАРУШИМОСТ, КАКТО И КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ ЗА КОМЕРСИАЛНОСТ ИЛИ ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, НЕ СЕ ДАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ДОСТЪПНОСТТА, АКУРАТНОСТТА, НАДЕЖДНОСТТА ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТЕЗИ СТРАНИЦИ.

DRF Mediengruppe НЕ Е ОТГОВОРEН ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ ИЛИ ПРЕДИЗВИКАНИ ЩЕТИ И ЗАГУБИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРЕКЪСВАНЕ НА ДЕЛОВАТА ДЕЙНОСТ, ПРИЧИНЕНИ ОТ УПОТРЕБАТА ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА УПОТРЕБА НА ТАЗИ УСЛУГА, ДОРИ АКО DRF Mediengruppe Е БИЛА ПРЕДУПРЕДЕНА ЗА ВЕРОЯТНОСТТА ЗА ТАКИВА ВРЕДИ. В НЯКОИ ЗАКОНОДАТЕЛСТВА ИЗКЛЮЧВАНЕТО НА ОПРЕДЕЛЕНИ ГАРАНЦИИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯТА НА ОТГОВОРНОСТТА НЕ СА РАЗРЕШЕНИ, ТАКА ЧЕ ИЗЛОЖЕНИТЕ ПО-ГОРЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ИЗКЛЮЧЕНИЯ МОЖЕ ДА НЕ СЕ ОТНАСЯТ ДО ВАС. ОТГОВОРНОСТТА НA DRF Mediengruppe В ТАКЪВ СЛУЧАЙ СЛЕДВА ДА БЪДЕ ОГРАНИЧЕНА ДО МАКСИМАЛНО ПОЗВОЛЕНОТО ОТ ЗАКОНА.

С цел да улесни достъпа ви DRF Mediengruppe може да изгради връзки към сайтове в Интернет, които са притежание или се оперират от трети страни. При свързването си с такъв сайт, Вие трябва да приемете неговите изисквания за ползване, както условието, че DRF Mediengruppe няма контрол върху съдържанието на този сайт и не може да поеме отговорност за материали, създадени или публикувани от такива сайтове на трети страни. Освен това връзката към сайт, който не е на DRF Mediengruppe, не предполага, че DRF Mediengruppe одобрява сайта или продуктите и услугите, за които се отнася той.

Изпращайки материали до който и да е от нашите сървъри чрез e-mail или през уеб страницата DRF Mediengruppe Вие приемате следните условия:

- а) Материалите не трябва да съдържат нищо, което е извън рамките на закона или по някакъв начин е неподходящо за публикуване;

- б) Вие трябва да използвате всички подходящи средства, за да откриете и отстраните вирусите, както и всякакви вредни или деструктивни характеристики от този тип, преди да изпратите материалите;

- в) Вие притежавате материалите или имате неограничени права да ни ги предоставите - DRF Mediengruppe може да ги публикува безплатно и/или да използва тях или идеите, описани в тях, в своите продукти, без да носи за това финансова или друга отговорност;

- г) Вие приемате условието да не предприемате действия срещу нас във връзка с материал, който сте предоставили, и да ни освободите от отговорност, ако трета страна предприеме действия срещу нас във връзка с материал, който сте предоставили.

DRF Mediengruppe не преглежда съдържанието на материали (включително коментари под статии), предоставени от потребители на нейния сайт, и не носи отговорност за такова съдържание. DRF Mediengruppe може по всяко време по свое усмотрение да премахне всеки материал, изпратен от потребители.

DRF Mediengruppe е регистрираната търговска марка. Имената на продуктите на DRF Mediengruppe са или търговски марки, или регистрирани търговски марки. Споменатите имена на продукти или компании могат да са търговски марки или търговски имена на съответните им собственици.

Вашият достъп до този сайт не трябва да бъде тълкуван като произтичащо от това по подразбиране, от юридически акт или по друг начин предоставяне на лиценз или право за ползване на която и да е марка, без предварителното писмено съгласие на DRF Mediengruppe или на третата страна собственик.

Запазваме правото си да редактираме страниците и да
прекратяваме достъпа до тях по всяко време.

DRF Mediengruppe не гарантира, че функциите, достъпни в изданията или услугите на DRF Mediengruppe, ще бъдат непрекъснати или без грешки, ще бъдат коригирани дефекти или сървърът, който го прави достъпни, не съдържа вируси или бъгове. Вие признавате, че ваша отговорност е да приложите достатъчно процедури и проверки за вируси (включително антивирусни и други проверки за сигурност), за да задоволите вашите специфични изисквания за точността на въвеждане и извеждане на данни.

Тези
условия се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Германия,
които имат изключителна юрисдикция по всички спорове.

Всички спорове между DRF Mediengruppe и потребителите във връзка с ползването на сайта се решават чрез преговори, по споразумение между страните, а ако това се окаже невъзможно, всяка от страните може да отнесе спора за разрешаване от компетентния съд.

По неуредените в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Германия. В случай, че отделни разпоредби от настоящите Общи условия бъдат признати по надлежния ред за недействителни, тази недействителност не засяга останалите разпоредби на Общите условия, които остават в сила и се прилагат в отношенията между страните.
Отпечатване
Запазваме си правото да променим по всяко време декларацията, описана в тази страница. Моля, проверявайте тук редовно. При коригиране на информацията, продължаващото ви използване на нашите платформи ще се тълкува като потвърждение че сте съгласни и приели корекциите.
Декларация В сила от 01 Април 2021 г.
Добре дошли в мрежата от интерактивни издания и съдържателни услуги, предоставяни от DRF Mediengruppe, неговите филиали или нейните дъщерни уеб издания. Моля, прегледайте внимателно тази декларация, преди да използвате уеб изданията, защото те засягат Вашите права. Използвайки някое от нашите изданията или услуги, се счита, че вие приемате и се съгласявате да бъдете законно обвързани от тях.
Български езек
Достъпът и използването на посочените издания и услуги, както в България, така и в международен план се осигурява от DRF Mediengruppe при следните условия:

1. Използвайки посочените издания и услуги, вие се съгласявате да бъдете обвързани с тези условия, които влизат в сила незабавно при първото ви използване. Ако не сте съгласни да бъдете обвързани с всички следващи условия, моля, не влизайте, не използвайте и / или не допринасяйте за това издание / услуга на DRF Mediengruppe.

2. DRF Mediengruppe може да променя тези условия и затова трябва редовно да ги проверявате. Продължаващото ви използване ще се счита за приемане на актуализираните или изменени условия. Ако не сте съгласни с промените, трябва да спрете да използвате съответното издание или услуга. Ако има някакъв конфликт между тези условия и специфични местни термини, които се появяват другаде в изданията, последният ще има предимство.

Съдържанието на уеб изданията на DRF Mediengruppe е със защитени авторски права по силата на Германското законодателство. Всички права, дори и които не са изрично упоменати тук, са запазени. Забранено е копирането, предаването, разпространението и съхраняването на част или на цялото съдържание в каквато и да е форма без предварителното писмено съгласие на DRF Mediengruppe освен в случаите, когато това не противоречи на изложените тук условия. Научете повече в раздел Интелектуална собственост.

Вие имате право да разглеждате горепосоченото издание на DRF Mediengruppe на своя компютър, както и да отпечатвате извадки от тези страници само за лична употреба, а не за разпространяване, освен ако нямате писменото съгласие на DRF Mediengruppe за това.

Някои индивидуални части в нашите страници могат да бъдат предмет на допълнителни условия, посочени в съответните документи. Позволено е използването съответните и съдържанието в тях за лични, нетърговски цели.

Разрешава се огласяването на съобщенията за пресата и на други документи, класифицирани като публични, в средствата за масова информация, ако е цитиран източникът.

НИКАКВА ГАРАНЦИЯ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, ПРЯКА ИЛИ КОСВЕНА, ВКЛЮЧВАЩА, НО НЕ ОГРАНИЧЕНА ДО ГАРАНЦИИ ЗА ПРАВАТА ИЛИ ТЯХНАТА НЕНАРУШИМОСТ, КАКТО И КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ ЗА КОМЕРСИАЛНОСТ ИЛИ ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, НЕ СЕ ДАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ДОСТЪПНОСТТА, АКУРАТНОСТТА, НАДЕЖДНОСТТА ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТЕЗИ СТРАНИЦИ.

DRF Mediengruppe НЕ Е ОТГОВОРEН ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ ИЛИ ПРЕДИЗВИКАНИ ЩЕТИ И ЗАГУБИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРЕКЪСВАНЕ НА ДЕЛОВАТА ДЕЙНОСТ, ПРИЧИНЕНИ ОТ УПОТРЕБАТА ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА УПОТРЕБА НА ТАЗИ УСЛУГА, ДОРИ АКО DRF Mediengruppe Е БИЛА ПРЕДУПРЕДЕНА ЗА ВЕРОЯТНОСТТА ЗА ТАКИВА ВРЕДИ. В НЯКОИ ЗАКОНОДАТЕЛСТВА ИЗКЛЮЧВАНЕТО НА ОПРЕДЕЛЕНИ ГАРАНЦИИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯТА НА ОТГОВОРНОСТТА НЕ СА РАЗРЕШЕНИ, ТАКА ЧЕ ИЗЛОЖЕНИТЕ ПО-ГОРЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ИЗКЛЮЧЕНИЯ МОЖЕ ДА НЕ СЕ ОТНАСЯТ ДО ВАС. ОТГОВОРНОСТТА НA DRF Mediengruppe В ТАКЪВ СЛУЧАЙ СЛЕДВА ДА БЪДЕ ОГРАНИЧЕНА ДО МАКСИМАЛНО ПОЗВОЛЕНОТО ОТ ЗАКОНА.

С цел да улесни достъпа ви DRF Mediengruppe може да изгради връзки към сайтове в Интернет, които са притежание или се оперират от трети страни. При свързването си с такъв сайт, Вие трябва да приемете неговите изисквания за ползване, както условието, че DRF Mediengruppe няма контрол върху съдържанието на този сайт и не може да поеме отговорност за материали, създадени или публикувани от такива сайтове на трети страни. Освен това връзката към сайт, който не е на DRF Mediengruppe, не предполага, че DRF Mediengruppe одобрява сайта или продуктите и услугите, за които се отнася той.

Изпращайки материали до който и да е от нашите сървъри чрез e-mail или през уеб страницата DRF Mediengruppe Вие приемате следните условия:

- а) Материалите не трябва да съдържат нищо, което е извън рамките на закона или по някакъв начин е неподходящо за публикуване;

- б) Вие трябва да използвате всички подходящи средства, за да откриете и отстраните вирусите, както и всякакви вредни или деструктивни характеристики от този тип, преди да изпратите материалите;

- в) Вие притежавате материалите или имате неограничени права да ни ги предоставите - DRF Mediengruppe може да ги публикува безплатно и/или да използва тях или идеите, описани в тях, в своите продукти, без да носи за това финансова или друга отговорност;

- г) Вие приемате условието да не предприемате действия срещу нас във връзка с материал, който сте предоставили, и да ни освободите от отговорност, ако трета страна предприеме действия срещу нас във връзка с материал, който сте предоставили.

DRF Mediengruppe не преглежда съдържанието на материали (включително коментари под статии), предоставени от потребители на нейния сайт, и не носи отговорност за такова съдържание. DRF Mediengruppe може по всяко време по свое усмотрение да премахне всеки материал, изпратен от потребители.

DRF Mediengruppe е регистрираната търговска марка. Имената на продуктите на DRF Mediengruppe са или търговски марки, или регистрирани търговски марки. Споменатите имена на продукти или компании могат да са търговски марки или търговски имена на съответните им собственици.

Вашият достъп до този сайт не трябва да бъде тълкуван като произтичащо от това по подразбиране, от юридически акт или по друг начин предоставяне на лиценз или право за ползване на която и да е марка, без предварителното писмено съгласие на DRF Mediengruppe или на третата страна собственик.

Запазваме правото си да редактираме страниците и да прекратяваме достъпа до тях по всяко време.

DRF Mediengruppe не гарантира, че функциите, достъпни в изданията или услугите на DRF Mediengruppe, ще бъдат непрекъснати или без грешки, ще бъдат коригирани дефекти или сървърът, който го прави достъпни, не съдържа вируси или бъгове. Вие признавате, че ваша отговорност е да приложите достатъчно процедури и проверки за вируси (включително антивирусни и други проверки за сигурност), за да задоволите вашите специфични изисквания за точността на въвеждане и извеждане на данни.

Тези условия се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Германия, които имат изключителна юрисдикция по всички спорове.

Всички спорове между DRF Mediengruppe и потребителите във връзка с ползването на сайта се решават чрез преговори, по споразумение между страните, а ако това се окаже невъзможно, всяка от страните може да отнесе спора за разрешаване от компетентния съд.

По неуредените в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Германия. В случай, че отделни разпоредби от настоящите Общи условия бъдат признати по надлежния ред за недействителни, тази недействителност не засяга останалите разпоредби на Общите условия, които остават в сила и се прилагат в отношенията между страните.
Отпечатване
Запазваме си правото да променим по всяко време декларацията, описана в тази страница. Моля, проверявайте тук редовно. При коригиране на информацията, продължаващото ви използване на нашите платформи ще се тълкува като потвърждение че сте съгласни и приели корекциите.
ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ И С ДРУГИ ДЕКЛАРАЦИИ НА ИЗДАНИЕТО
© 2023 DRF Mediengruppe. Всички права запазени. In den Sozialen Medien